Algemene voorwaarden

Deze Diabates voetencheck app wordt u aangeboden door RondOm Podotherapeuten – ’t Koendert 8 – 3831 RB.

Als u de Diabetes voetencheck app downloadt en gebruikt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.


Wat niet is toegestaan

Wanneer u deze app gebruikt, zult u niet:

 

 • de app of een deel daarvan voor commerciële of onwettige doeleinden gebruiken noch reproduceren, dupliceren of kopiëren;

 • gebruik maken van ongeautoriseerde toegang en afzien van manipulatie, beschadiging of onderbreking van:
      - enig onderdeel van de app;
      - apparatuur of het netwerk waarop de App is opgeslagen;
      - alle software die wordt gebruikt om de App te kunnen laten functioneren; of
      - apparatuur of het netwerk of de software die/dat eigendom is van een derde partij of die/dat door een derde partij wordt gebruikt.

 • enig materiaal van de app gebruiken of kopiëren, waaronder begrepen het kopiëren naar andere websites of naar andere mobiele applicaties; of

 • onderdelen van de app inbouwen in een eigen website of mobiele applicatie, of in die van een andere partij.

 

Geen garantie

Deze app wordt in de huidige staat geleverd. Elk gebruik van de app is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. RondOm Podotherapeuten biedt geen garantie dat de functies van de app tegemoetkomen aan eventuele vereisten of behoeften die u heeft, dat de app zonder fouten of storingen functioneert of dat eventuele defecten of fouten in de app zullen worden gecorrigeerd, of dat de app compatibel is met een bepaald platform.

Automatische software-updates

RondOm Podotherapeuten mag de app updaten of wijzigen om deze beter te laten functioneren en mag dit doen zonder u  daarvan op de hoogte te stellen. Indien noodzakelijk hebben we het recht om toegang tot de app op te schorten of de app voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Updates of wijzigingen kunnen onderhevig zijn aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als u niet met dergelijke updates akkoord gaat, is het enige alternatief de app niet meer te gebruiken.


Diensten van derde partijen

Onder het gebruik van de app valt niet de levering van een mobiel apparaat of andere apparaten die nodig zijn om de app te kunnen gebruiken. Om de app te kunnen gebruiken, zijn een internetverbinding en de juiste telecommunicatieverbindingen nodig. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die u eventueel maakt of die door derde partijen aan u worden doorberekend in verband met het gebruik van deze app. Het is mogelijk dat als u de app gebruikt u ook een dienst gebruikt, software downloadt of producten of diensten koopt die door een derde partij worden geleverd. Voor deze producten en diensten van derde partijen kunnen eigen regels en beperkingen gelden die los staan van deze gebruiksvoorwaarden, en u moet u ook aan die regels en beperkingen van die derde partijen houden.

  

Gejailbreakte/rooted apparaten

RondOm Podotherapeuten raden af uw mobiele apparaat te jailbreaken of rooten. Het jailbreaken (iPhone) en rooten (Android-apparaten) van mobiele telefoons betekent dat deze buiten de standaardconfiguratie worden gebruikt, waardoor de verkoper geen garantie kan geven of ondersteuning kan garanderen. Dergelijke apparaten kennen, zonder toestemming van mobiele telefoonproviders en de telefoonfabrikant, niet dezelfde limieten die voor normaal gebruik zijn gesteld. Jailbraiken of rooten kan de functionaliteit van apps beïnvloeden, de beveiliging van uw toestel verzwakken, en uw mogelijk blootstellen aan andere risico's.

 

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluit RondOm Podotherapeuten aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die wordt geleden als resultaat van het gebruik van de app. In geen enkel geval aanvaardt RondOm Podotherapeuten, of eigenaars, licentiegevers, auteurs of andere derden die hebben bijgedragen aan de app aansprakelijkheid voor eventueel geleden directe of indirecte schade en/of gevolgschade, of gederfde winst, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht de rechtsgrond van deze schade, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, zelfs als voor de mogelijkheid op een dergelijke schade voortvloeiend uit het gebruik van deze app is gewaarschuwd. De totale aansprakelijkheid van RondOm Podotherapeuten met betrekking tot haar verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in relatie tot deze app zal nooit meer bedragen dan 100 (honderd) euro. In sommige jurisdicties is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade niet toegestaan, in welk geval de voornoemde beperking mogelijk niet op uw van toepassing is. Als de beperking van aansprakelijkheid uitgesloten is of beperkt wordt onder toepasselijk recht, zal RondOm Podotherapeuten gerechtigd blijven, voor zover mogelijk, zich te beroepen op de beperking van haar aansprakelijkheid onder deze voorwaarden en het toepasselijk recht.
 

U VRIJWAART RONDOM PODOTHERAPEUTEN EN AAN RONDOM PODOTHERAPEUTEN GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG EN STELT RONDOM PODOTHERAPEUTEN EN AAN RONDOM PODOTHERAPEUTEN GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG SCHADELOOS TEGEN ALLE EVENTUELE SCHADE(S), KOSTEN EN/OF AANSPRAKELIJKHEID WELKE VERBAND HOUDEN MET, OF VOORTVLOEIEN UIT, HET GEBRUIK VAN DEZE APP. U STEMT ERMEE IN DAT U OP VRIJWILLIGE BASIS EN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO DEELNEEMT AAN ALLE ACTIVITEITEN WAARVAN U VIA DEZE APP KENNIS HEBT GENOMEN.


Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden uitgelegd, geïnterpreteerd en zijn onderworpen aan het Nederlands recht. 


Vernietigbaarheid

Indien een of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden onder toepasselijk recht als ongeldig, vernietigbaar of onuitvoerbaar worden aangemerkt, dan zal de betreffende voorwaarde(n) onder het desbetreffende recht als niet van toepassing worden aangemerkt, terwijl de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht, rechtsgeldig en afdwingbaar zullen blijven.


Eén enkel aanspreekpunt

U wordt verzocht contact op te nemen met RONDOM PODOTHERAPEUTEN via info@rondompodotherapeuten.nl voor vragen, ondersteuning en vragen over deze gebruiksvoorwaarden van deze app.